Artikel 1. Begrippen en toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Krelloprint/Racenummers zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Tenzij Krelloprint/Racenummers zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Krelloprint/Racenummers zijn vrijblijvend en Krelloprint/Racenummers behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van je bestelling door Krelloprint/Racenummers. Krelloprint/Racenummers is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Krelloprint/Racenummers dit mee binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s inclusief BTW.
3.2 Voor transport binnen Nederland brengen wij €4,00 in rekening. Voor klanten uit andere landen dan Nederland en is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het land en de grootte en het gewicht van uw bestelling.
3.3 Na een bestelling ontvangt je direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf door: Direct en online door middel van iDEAL of door overschrijving via bank,- of girorekening, doch na akkoord van de betalingsbemiddelde. Voor online betalingen worden geen extra kosten berekend.

Artikel 4. Levering
4.1 We verzenden alle bestellingen uiterlijk binnen de aangegeven levertijd, na ontvangst van de betaling via Postnl naar het bij bestelling aangegeven afleveradres. Mochten wij hiervan om bepaalde redenen van afwijken dan krijgt u hiervan per e-mail een bericht, een bestelling zal echter in principe altijd binnen de aangegeven levertijd na ontvangst van de betaling verstuurd worden. Wij laten de bestelling bezorgen door Postnl.
4.2 Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
4.3 Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling of akkoord proefdruk bij de klant geleverd zijn. Wanneer dit niet gebeurt, kan de klant de koop in overleg ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.

Artikel 5. Garantie en Retourneren
5.1 Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Bestelde producten worden in opdracht van de koper op maat en op kleur gemaakt. Derhalve kunnen op maat gemaakte producten niet worden geretourneerd. Mocht het bestelde artikel gebreken vertonen dan kunt u binnen 7 werkdagen na ontvangst contact opnemen met Krelloprint/Racenummers.
5.2 Alle getransfereerde stickers dienen zo snel mogelijk na ontvangst verwerkt te worden. De stickers zijn niet onbeperkt houdbaar, als de stickers verouderen zijn de stickers moeilijker te verwerken.
5.3 Krelloprint/Racenummers verleent geen garantie op de hechting van de stickers indien deze niet door Krelloprint/Racenummers zijn aangebracht.

Artikel 6. Aansprakelijkheid
6.1 Iedere aansprakelijkheid van Krelloprint/Racenummers en van het personeel en de producten van Krelloprint/Racenummers voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Krelloprint/Racenummers is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
6.2 Krelloprint/Racenummers aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Tuningstickers.
6.3 Iedere aansprakelijkheid van Krelloprint/Racenummers jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan Tuningstickers verschuldigd is.
6.4 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en Krelloprint/Racenummers, dan wel tussen Krelloprint/Racenummers en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen klant en Krelloprint/Racenummers, is Krelloprint/Racenummers niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Krelloprint/Racenummers.

Artikel 7. Overmacht
7.1 Krelloprint/Racenummers heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van je bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Krelloprint/Racenummers gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Krelloprint/Racenummers kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 8. Privacy
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld.

Artikel 9. Diversen
9.1 Indien je aan Krelloprint/Racenummers schriftelijk opgave doet van een adres, is Krelloprint/Racenummers gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij je aan Krelloprint/Racenummers schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan je bestellingen dienen te worden gezonden.
9.2 Wanneer door Krelloprint/Racenummers gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. Je kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Krelloprint/Racenummers deze Voorwaarden soepel toepast.
9.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Krelloprint/Racenummers in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Krelloprint/Racenummers vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
9.4 Krelloprint/Racenummers is bevoegd om bij de uitvoering van je bestelling(en) gebruik te maken van derden.

9.5 De site van Krelloprint/Racenummers kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Krelloprint/Racenummers is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van deze sites.

9.6 Het is niet toegestaan deze website te framen. Krelloprint/Racenummers acht zich dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op een website die is gelinkt van of naar deze website. Alle afmetingen, prijzen en afbeeldingen zijn onder voorbehoud en kunnen afwijken. De merken, afbeeldingen en logo’s (hierna tezamen merken) die gebruikt en vertoond worden op deze site zijn geregistreerde of niet geregistreerde merken van Krelloprint/Racenummers of van derde en mogelijk zonder de voorafgaande toestemming van de houder van die merken niet gebruikt worden in advertentie en of ander reclame materiaal. De stickers zijn bedoeld voor verfraaiing en geven niet aan dat daadwerkelijk aangegeven producten in het voertuig zijn.

9.7 Wij garanderen u een veilige en vertrouwde behandeling van uw bestelling, een snelle levering binnen de aangegeven levertijd met een uitgebreide controle voor verzending.

Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 11 Merkrecht.
11.1 Deze website bevat logo’s en afbeeldingen die kunnen behoren aan bedrijven en licentiehouders. Voordat u een bestelling plaatst dient u goedkeuring te hebben van de licentiehouder om deze producten te mogen bestellen.

De producten aangeboden op deze website geven onze collectie weer. Er wordt pas gestart met de productie op het moment van verkoop. Iedere order wordt speciaal op verzoek van de klant geproduceerd. Wij hebben deze producten nooit op voorraad.

Op het moment dat wij de productie starten van een bepaald logo of beeldmerk, gaan wij ervan uit dat de eindklant toestemming heeft ontvangen van de eigenaar / rechtenhouder van het betreffende logo.